S. 50 (2018)

Mục lục

Bài viết

VIỆN NƯỚC, TƯỚI TIÊU VÀ MÔI TRƯỜNG - 10 NĂM HOẠT ĐỘNG VÀ PHÁT TRIỂN Tóm tắt PDF
Nguyễn Tùng Phong 2
DẤU ẤN CHẶNG ĐƯỜNG PHÁT TRIỂN KHOA HỌC CÔNG NGHỆ THỦY NÔNG TRONG SỰ NGHIỆP PHÁT TRIỂN ĐẤT NƯỚC 60 NĂM QUA Tóm tắt PDF
Nguyễn Tuấn Anh 9
KHOA HỌC CÔNG NGHỆ QUẢN LÝ HẠN HÁN VÙNG NAM TRUNG BỘ VÀ TÂY NGUYÊN Tóm tắt PDF
Nguyễn Tùng Phong, Hà Hải Dương, Nguyễn Minh Tiến 19
NGHIÊN CỨU XÂY DỰNG HỆ THỐNG HỖ TRỢ QUẢN LÝ VÀ VẬN HÀNH KIỂM SOÁT MẶN CHO LƯU VỰC SÔNG VU GIA - THU BỒN Tóm tắt PDF
Nguyễn Xuân Lâm, Nguyễn Thiện Sơn, Nguyễn Tùng Phong, Trần Đức Trinh, Hoàng Thanh Sơn, Vũ Thu Lan 28
XÂY DỰNG HỆ THỐNG GIÁM SÁT HẠN NÔNG NGHIỆP BẰNG DỮ LIỆU VỆ TINH, THÍ ĐIỂM TẠI TỈNH NINH THUẬN, VIỆT NAM Tóm tắt PDF
Nguyễn Đức Minh, Hà Hải Dương, Nguyễn Minh Tiến 38
PHƯƠNG PHÁP XÁC ĐỊNH NĂNG SUẤT NƯỚC TƯỚI Tóm tắt PDF
Nguyễn Thị Kim Dung, Nguyễn Xuân Lâm, Nguyễn Thiện Sơn 45
TƯỚI TIẾT KIỆM NƯỚC KẾT HỢP CANH TÁC TIÊN TIẾN - GIẢI PHÁP HIỆU QUẢ CHO CÂY TRỒNG CHỦ LỰC VÙNG KHAN HIẾM NƯỚC TRONG, ĐIỀU KIỆN BIẾN ĐỔI KHÍ HẬU Tóm tắt PDF
Nguyễn Tùng Phong, Trần Hùng, Nguyễn Xuân Kiều 51
QUY TRÌNH TƯỚI TIÊU KHOA HỌC CHO LÚA, GIẢM PHÁT THẢI KHÍ NHÀ KÍNH (CH4, N2O) VÙNG ĐỒNG BẰNG SÔNG HỒNG Tóm tắt PDF
Lê Xuân Quang 60
HỆ THỐNG CẤP, THOÁT NƯỚC CHO NUÔI TÔM THẺ CHÂN TRẮNG VÙNG VEN BIỂN Tóm tắt PDF
Hà Văn Thái, Phạm Văn Đông 74
CẢI THIỆN PHƯƠNG PHÁP TƯỚI TIÊU ĐỂ GIẢM THIỂU ĐỘ MẶN TRONG VÙNG RỄ NHẰM NÂNG CAO NĂNG SUẤT LÚA Ở VÙNG VEN BIỂN PHÍA BẮC VIỆT NAM THÔNG QUA KỸ THUẬT ĐỒNG VỊ VÀ CÁC KỸ THUẬT KHÁC LIÊN QUAN Tóm tắt PDF
Dương Hải Sinh, Khương Minh Cường, Đặng Đức Nhận, Hà Lan Anh, L K Heng 81
QUY TRÌNH TƯỚI PHUN MƯA CHO CÂY HÀNH KHU VỰC MIỀN TRUNG Tóm tắt PDF
Lê Xuân Quang 93
NGHIÊN CỨU KHẢO NGHIỆM CHẾ ĐỘ TƯỚI, ĐỀ XUẤT QUY TRÌNH TƯỚI TIẾT KIỆM NƯỚC CHO CÂY TIÊU VÙNG TÂY NGUYÊN BẰNG KỸ THUẬT TƯỚI NHỎ GIỌT VÀ PHUN MƯA TẠI GỐC Tóm tắt PDF
Bùi Công Kiên, Đoàn Doãn Tuấn, Phạm Văn Ban 101
NGHIÊN CỨU ĐỀ XUẤT GIẢI PHÁP XÃ HỘI HÓA ĐẦU TƯ VÀ QUẢN LÝ KHAI THÁC CÔNG TRÌNH CẤP NƯỚC SINH HOẠT NÔNG THÔN VÙNG TÂY BẮC Tóm tắt PDF
Phạm Văn Ban, Đoàn Doãn Tuấn, Trần Việt Dũng 109
NGHIÊN CỨU DỰ BÁO CHẤT LƯỢNG NƯỚC TRONG HỆ THỐNG THỦY LỢI BẮC HƯNG HẢI THEO CÁC KỊCH BẢN PHÁT TRIỂN KINH TẾ XÃ HỘI ĐẾN NĂM 2020 Tóm tắt PDF
Vũ Thị Thanh Hương, Nguyễn Đức Phong, Nguyễn Xuân Khôi 118
NGHIÊN CỨU HIỆN TRẠNG VÀ MỘT SỐ ĐỊNH HƯỚNG VỀ QUẢN LÝ MÔI TRƯỜNG NƯỚC TRONG HỆ THỐNG THỦY LỢI Tóm tắt PDF
Vũ Thị Thanh Hương, Vũ Quốc Chính, Phạm Thị Phương Thảo 129
GIẢI PHÁP CÔNG NGHỆ XỬ LÝ NƯỚC MƯA VÀ NƯỚC MẶT PHỤC VỤ SINH HOẠT CHO NGƯỜI DÂN VÙNG TÂY BẮC Tóm tắt PDF
Trần Hưng, Phạm Đình Kiên, Lê Xuân Quang, Ngô Minh Đức, Phạm Văn Ban 139