Chi tiết về Tác giả

Anh, Phạm Ngọc Hanoi University of Mining and Geology, Vietnam