Chi tiết về Tác giả

Anh, Nguyễn Thị Ngọc TNU - School of Foreign Languages

  • T. 206, S. 13: KHOA HỌC GIÁO DỤC - Khoa học Giáo dục (KGD)
    THIẾT KẾ VÀ VẬN DỤNG CÁC TRÒ CHƠI NGÔN NGỮ NHẰM NÂNG CAO HIỆU QUẢ DẠY HỌC MÔN TIẾNG VIỆT CHO LƯU HỌC SINH TRUNG QUỐC TẠI KHOA NGOẠI NGỮ, ĐẠI HỌC THÁI NGUYÊN
    Tóm tắt  PDF