Tạp chí Khoa học và công nghệ Đại học Thái Nguyên, T. 225, S. 02

Cỡ chữ:  Nhỏ  Vừa  Lớn

MỘT VÀI KẾT QUẢ MỚI VỀ TÍNH ỔN ĐỊNH HỮU HẠN CỦA HỆ QUY MÔ LỚN PHI TUYẾN CẤP PHÂN SỐ CÓ TRỄ BIẾN THIÊN VÀ LIÊN KẾT TRONG

Phạm Ngọc Anh, Nguyễn Trường Thanh, Hoàng Ngọc Tùng

Tóm tắt


Bài báo này khảo sát tính ổn định hữu hạn của một lớp hệ quy mô lớn cấp phân số có trễ biến thiên và nhiễu phi tuyến. Sử dụng bất đẳng thức Gronwall tổng quát, một điều kiện đủ cho ổn định hữu hạn của các hệ này được thiết lập thông qua hàm Mittag-Leffler. Kết quả thu được sau đó được áp dụng cho hệ bất định và hệ không ôtonom có trễ biến thiên và nhiễu phi tuyến.