Tạp chí Khoa học và công nghệ Đại học Thái Nguyên, T. 207, S. 14

Cỡ chữ:  Nhỏ  Vừa  Lớn

ẢNH HƯỞNG CỦA ÁP DỤNG VIETGAHP TRONG CHĂN NUÔI NÔNG HỘ ĐẾN NĂNG SUẤT CHĂN NUÔI LỢN

Phạm Thị Thanh Thảo, Nguyễn Xuân Trạch, Phạm Kim Đăng

Tóm tắt


Nghiên cứu này nhằm đánh giá tác động của việc áp dụng quy trình thực hành chăn nuôi tốt của Việt Nam (VietGAHP) trong chăn nuôi nông hộ đến năng suất chăn nuôi lợn. Thiết kế nghiên cứu theo phương pháp can thiệp có đối chứng tại huyện Đức Trọng, tỉnh Lâm Đồng. Tổng số 60 hộ chăn nuôi lợn (5-6 lợn nái/hộ) được chia ngẫu nhiên vào 2 nhóm: Nhóm VietGAHP và nhóm không VietGAHP. Nhóm VietGAHP có 30 hộ chăn nuôi lợn được hướng dẫn áp dụng VietGAHP. Nhóm không VietGAHP có 30 hộ tiếp tục chăn nuôi lợn như cũ. Năng suất chăn nuôi lợn được đánh giá tại các hộ chăn nuôi trong 1 năm. Kết quả cho thấy áp dụng VietGAHP trong chăn nuôi lợn giúp nâng cao năng suất sinh sản của lợn nái và sinh trưởng của lợn thịt. Đây là cơ sở khoa học để mở rộng việc áp dụng VietGAHP trong chăn nuôi lợn nông hộ trong thực tiễn.


Toàn văn: PDF