Tạp chí Khoa học và công nghệ Đại học Thái Nguyên, T. 207, S. 14

Cỡ chữ:  Nhỏ  Vừa  Lớn

ẢNH HƯỞNG CỦA TỶ LỆ NPK TỚI MỘT SỐ CHỈ TIÊU HÓA SINH VÀ SỰ RA HOA CỦA CÂY LAN DENDROBIUM LÙN (Dendrobium sp.)

Cao Phi Bằng, Trần Thị Thanh Huyền, Chu Thị Bích Ngọc, Trần Thị Mai Lan, Nguyễn Thị Thanh Hương, Lê Thị Mận, Nguyễn Phương Quý, Trần Trung Kiên, Bùi Thị Hải Yến

Tóm tắt


Dinh dưỡng có ảnh hưởng lớn tới sinh lí, hóa sinh của thực vật. Công trình này hướng tới nghiên cứu ảnh hưởng của các chế phẩm NPK tới một số chỉ tiêu hóa sinh và sự ra hoa của cây lan Dendrobium lùn (Dendrobium sp.). Trong nghiên cứu này, các chế phẩm NPK khác nhau được phun qua lá gồm các công thức thí nghiệm CT1 (10:30:10), CT2 (10:10:30), CT3 (6:30:30), CT4 (10:30:30). Kết quả nghiên cứu cho thấy rằng cả bốn chế phẩm NPK đều có tác động làm tăng hoạt độ catalase và peroxidase, hai trong số các enzym xúc tác phân giải H2O2 ở thực vật. Đồng thời, khi xử lí NPK đã có tác động làm tăng tỷ lệ ra hoa, rút ngắn tời gian ra hoa ở cây lan Dendrobium lùn so với ở cây không được xử lí. Kết quả nghiên cứu cũng chỉ ra rằng bổ sung NPK đã làm tăng chiều dài ngồng hoa, số lượng hoa/ngồng và kích thước hoa. Trong đó, chế phẩm NPK=6:30:30 làm cây lan Dendrobium lùn ra hoa với tỷ lệ 100%. Hai chế phẩm NPK = 6:30:30 và 10:30:30 làm tăng chiều dài ngồng hoa, số lượng hoa/ngồng và kích thước hoa lớn nhất. Kết quả nghiên cứu này gợi ý NPK=10:30:30 và 6:30:30 có thể được sử dụng trong chăm sóc phong lan Dendrobium lùn.


Toàn văn: PDF