Tạp chí Khoa học và công nghệ Đại học Thái Nguyên, T. 204, S. 11

Cỡ chữ:  Nhỏ  Vừa  Lớn

ĐỘ PHỨC TẠP TÔPÔ BẬC CAO CỦA TÍCH KẾT CÁC MẶT CẦU

Trần Huệ Minh, Nguyễn Văn Ninh

Tóm tắt


Năm 2010, Rudyak đã đưa ra khái niệm về độ phức tạp tôpô bậc cao của một không gian tôpô liên thông đường. Đây là một bất biến đồng luân, nó đo sự tồn tai của kế hoạch chuyển động bậc cao và có nhiều quan hệ với các bất biến khác. Việc tính toán độ phức tạp tôpô bậc cao trong trường hợp tổng quát là khó. Trong bài báo này, bằng việc xây dựng trực tiếp các nhát cắt trên các tập ENR, chúng tôi tính toán độ phức tạp tôpô bậc cao của tích kết các mặt cầu.

Toàn văn: PDF