Tạp chí Khoa học và công nghệ Đại học Thái Nguyên, T. 204, S. 11

Cỡ chữ:  Nhỏ  Vừa  Lớn

NGHIÊN CỨU SỰ BIẾN ĐỔI VI CẤU TRÚC THEO ÁP SUẤT TRÊN MÔ HÌNH KÍCH THƯỚC LỚN CỦA SILICA LỎNG

Giáp Thị Thùy Trang, Phạm Hữu Kiên, Phạm Khắc Hùng, Dương Thị Hà

Tóm tắt


Vi cấu trúc của silica lỏng khi nén mô hình 19998 nguyên tử ở nhiệt độ 3500K trong khoảng áp suất 0 đến 45 GPa đã được nghiên cứu bằng mô phỏng động lực học phân tử (ĐLHPT). Thông qua việc phân tích hàm phân bố xuyên tâm (HPBXT), phân bố góc liên kết, phân bố đơn vị phối trí (ĐVPT), mô phỏng đã phát hiện cấu trúc hình học của các ĐVPT và trật tự tầm gần hầu như không thay đổi theo áp suất, trong khi tỉ phần các ĐVPT và trật tự tầm trung thay đổi mạnh. Ở áp suất nhất định, SiO2 lỏng gồm pha mật độ thấp và pha mật độ cao. Pha mật độ thấp được tạo bởi các ĐVPT SiO4 liên kết với nhau thông qua OSi2. Pha mật độ cao được tạo bởi các ĐVPT SiO5, SiO6 liên kết với nhau thông qua OSi3.Toàn văn: PDF