Tạp chí Khoa học và công nghệ Đại học Thái Nguyên, T. 204, S. 11

Cỡ chữ:  Nhỏ  Vừa  Lớn

ĐIỀU KHIỂN DỰ BÁO CHO ĐỘNG CƠ KHÔNG ĐỒNG BỘ BA PHA CẤP NGUỒN BỞI NGHỊCH LƯU BA MỨC SỬ DỤNG MÔ HÌNH HIL-FPGA

Mai Văn Chung, Phạm Thi Kim Huệ, Đỗ Tuấn Anh, Nguyễn Văn Liễn

Tóm tắt


Bài báo trình bày cách thức thực hiện phương pháp điều khiển dự báo (MPC) cho động cơ không đồng bộ ba pha cấp nguồn bởi biến tần ba mức trên nền tảng FPGA kết hợp với mô hình HIL. Phương pháp FCS-MPC với những ưu điểm nổi bật khi kết hợp với NLDM trở thành một hướng nghiên cứu ngày càng được quan tâm. Cùng với đó, FPGA được đề xuất như một giải pháp hiệu quả để giải quyết các vấn đề: khối lượng tính toán nặng trong thời gian ngắn của MPC và số lượng lớn van bán dẫn cần được điều khiển của NLDM. Động cơ và BBD được mô tả trên HIL như các đối tượng thực với độ tin cậy cao theo tiêu chuẩn của Typhoon, từ đó đem đến một cách tiếp cận mới, dễ triển khai và thử nghiệm hơn đối với những bài toán điện tử công suất. Kết quả thử nghiệm phương pháp MPC trong môi trường HIL-FPGA đã chứng minh được ưu điểm của phương pháp này.


Toàn văn: PDF