Tạp chí Khoa học và công nghệ Đại học Thái Nguyên, T. 204, S. 11

Cỡ chữ:  Nhỏ  Vừa  Lớn

TỔ HỢP TỔ MÁY TRONG ĐIỀU ĐỘ KINH TẾ HỆ THỐNG ĐIỆN

Lê Xuân Sanh, Trần Hoàng Hiệp

Tóm tắt


Vấn đề tổ hợp tổ máy phát (Unit commitment- UC) là để xác định kế hoạch sắp xếp các tổ máy với chi phí vận hành thấp trong khi phải thỏa mãn các ràng buộc về cân bằng nhu cầu phụ tải, dự phòng và các điều kiện khác. Trong hệ thống điện, thường có nhiều loại nhà máy điện khác nhau, tuy nhiên vấn đề UC được đề cập chỉ khảo sát đơn thuần các tổ máy nhiệt điện. Bài báo đề xuất mô hình UC cho các tổ máy nhiệt điện và đồng thời áp dụng công cụ BARON Solver của phần mềm GAMS để giải bài toán. Các kết quả tính toán cho HTĐ gồm 10 tổ máy nhiệt điện với chu kỳ điều độ 24 giờ, đồng thời so sánh với các phương pháp khác như: GA (Gennetic Algorithm), MA (Memetic Algorithm), EP (Evolution Programming) đã minh chứng tính hiệu quả của phương pháp tính toán và tính đúng đắn của mô hình.

Toàn văn: PDF