Tạp chí Khoa học và công nghệ Đại học Thái Nguyên, T. 204, S. 11

Cỡ chữ:  Nhỏ  Vừa  Lớn

XÁC THỰC CƠ SỞ DỮ LIỆU MÃ HOÁ THUÊ NGOÀI DỰA TRÊN XÁC THỰC LÔ

Hồ Kim Giàu, Nguyễn Hiếu Minh

Tóm tắt


Khi thuê ngoài dữ liệu, Chủ sở hữu dữ liệu giao toàn quyền quản trị cơ sở dữ liệu của mình cho nhà cung cấp dịch vụ. Tuy nhiên, nhà cung cấp dịch vụ có thể không đảm bảo an toàn tuyệt đối cho dữ liệu của chủ sở hữu. Ngoài ra, các kẻ tấn công trên môi trường mạng có thể xâm nhập và thay đổi dữ liệu. Để bảo vệ cơ sở dữ liệu của mình, chủ sở hữu thường mã hoá dữ liệu trước khi lưu trữ lên máy chủ của nhà cung cấp dịch vụ. Từ đó, yêu cầu đảm bảo tính toàn vẹn và tính xác thực của dữ liệu khi truy vấn dữ liệu cần phải quan tâm giải quyết.
Trong bài báo này, chúng tôi trình bày các vấn đề đảm bảo tính toàn vẹn dữ liệu và đề xuất mô hình xác thực khi truy vấn cơ sở dữ liệu mã hoá thuê ngoài. Chúng tôi đề xuất lược đồ xác thực lô, áp dụng nó để xác thực dữ liệu và đánh giá độ phức tạp tính toán của thuật toán.


Toàn văn: PDF