Tạp chí Khoa học và công nghệ Đại học Thái Nguyên, T. 204, S. 11

Cỡ chữ:  Nhỏ  Vừa  Lớn

ĐỊNH LÝ ĐIỂM BẤT ĐỘNG TRONG KHÔNG GIAN METRIC NÓN HÌNH HỘP CHỮ NHẬT

Lê Anh Tuấn

Tóm tắt


Năm 2000, Branciari đã thay thế bất đẳng thức tam giác bằng một bất đẳng thức tổng quát hơn mà ngày nay được gọi là bất đẳng thức hình hộp chữ nhật và đưa ra khái niệm về không gian metric hình hộp chữ nhật, không gian này là suy rộng của không gian metric. Năm 2009, Azam, Arshad and Beg (Azam, A., Arshad, M., Beg, I.,2009) giới thiệu không gian metric nón hình hộp chữ nhật và chứng minh một số định lý điểm bất động của ánh xạ co với nón chuẩn tắc. Trong bài báo này, chúng tôi chứng minh định lý điểm bất động của ánh xạ co trong không gian metric nón hình hộp chữ nhật với nón có phần trong không chuẩn tắc.


Toàn văn: PDF