Tạp chí Khoa học và công nghệ Đại học Thái Nguyên, T. 204, S. 11

Cỡ chữ:  Nhỏ  Vừa  Lớn

PHƯƠNG PHÁP KHÔNG LƯỚI RBF-FD GIẢI PHƯƠNG TRÌNH POISSON TRONG KHÔNG GIAN BA CHIỀU VỚI K- ĐIỂM GẦN NHẤT

Ngô Mạnh Tưởng, Nguyễn Thị Thanh Giang, Nguyễn Thị Nhung

Tóm tắt


Trong những năm gần đây, phương pháp không lưới RBF-FD (Radial Basis Function -Finite Difference) giải phương trình đạo hàm riêng đã nhận được sự quan tâm của nhiều nhà khoa học. Tuy nhiên, các kết quả nghiên cứu theo hướng này đang dừng lại trong không gian 2 chiều. Bài báo này trình bày kết quả nghiên cứu việc chọn k-điểm gần nhất làm tập các tâm hỗ trợ cho phương pháp RBF-FD giải phương trình Poisson trong không gian 3 chiều. Kết quả thử nghiệm số cho thấy nghiệm của phương pháp không lưới RBF-FD sử dụng k-điểm gần nhất có độ chính xác cao hơn nghiệm của phương pháp phần tử hữu hạn (FEM - Finite Element Method).


Toàn văn: PDF