Tạp chí Khoa học và công nghệ Đại học Thái Nguyên, T. 204, S. 11

Cỡ chữ:  Nhỏ  Vừa  Lớn

ĐỊNH LƯỢNG ĐỒNG THỜI VITAMIN B1, VITAMIN B6 VÀ VITAMIN B12 TRONG THUỐC SCANNEURON-FORTE VÀ HANEUVIT BẰNG PHƯƠNG PHÁP SẮC KÝ LỎNG HIỆU NĂNG CAO

Mai Xuân Trường

Tóm tắt


Trong bài báo này chúng tôi công bố kết quả khảo sát các điều kiện tối ưu cho phép xác định vitamin B1, vitamin B6 và vitamin B12 theo phương pháp sắc ký lỏng hiệu năng cao (HPLC) và định lượng đồng thời vitamin B1, vitamin B6 và vitamin B12 trong thuốc Scanneuron-Forte và Haneuvit bằng phương pháp HPLC. Kết quả cho thấy sai số khi xác định vitamin B1, vitamin B6 và vitamin B12 đều nhỏ hơn 2% với độ thu hồi của vitamin B1 từ  98,57 % đến 99,61 %; của B6 từ  98,36 % đến 99,61 %; của B12 từ  98,57 % đến 99,24 %.

Toàn văn: PDF