Tạp chí Khoa học và công nghệ Đại học Thái Nguyên, T. 202, S. 09

Cỡ chữ:  Nhỏ  Vừa  Lớn

SỬ DỤNG MÃ VẠCH DNA ĐỂ ĐỊNH DANH LOÀI LAN KIM TUYẾN (Anoectochilus setaceus Blume) THU TẠI THUẬN CHÂU, SƠN LA, VIỆT NAM

Lò Thị Mai Thu, Trịnh Thị Thủy, Chu Hoàng Mậu

Tóm tắt


Lan Kim tuyến là loài cây dược liệu quý hiếm. Hiện nay ở nước ta được biết đến 12 loài lan Kim tuyến, trong đó có Anoectochilus setaceus. Do khai thác quá mức mà hiện nay lan Kim tuyến có nguy cơ tuyệt chủng, chính vì vậy việc thu thập, định danh làm cơ sở cho việc lưu giữ, nhân giống góp phần bảo tồn và phát triển nguồn gen loài Lan Kim tuyến là rất cấp thiết. Trong nghiên cứu này, chúng tôi trình bày kết quả định danh loài mẫu lan Kim tuyến thu tại Thuận Châu, Sơn La bằng mã vạch DNA dựa trên trình tự vùng ITS và đoạn gen rpoC1. Vùng ITS có kích thước 666 bp, còn đoạn gen rpoC1 có kích thước 628 bp. Dựa trên trình tự nucleotide của vùng ITS và đoạn gen rpoC1, bằng phần mềm BLAST trong NCBI, mẫu lan Kim tuyến thu thập ở Thuận Châu, Sơn La được xác định là loài Anoectochilus setaceus.


Toàn văn: PDF