Tạp chí Khoa học và công nghệ Đại học Thái Nguyên, T. 199, S. 06: KHOA HỌC XÃ HỘI - NHÂN VĂN - KINH TẾ (Số đặc biệt bằng tiếng Anh)

Cỡ chữ:  Nhỏ  Vừa  Lớn

ẢNH HƯỞNG CỦA LỜI DẪN TƯỜNG MINH CHO CÁC CHIẾN LƯỢC ĐỌC ĐẾN KỸ NĂNG ĐỌC HIỂU TẠI KHOA NGOẠI NGỮ, ĐẠI HỌC THÁI NGUYÊN

Diêm Thị Thu Thủy

Tóm tắt


Bài viết nghiên cứu về ảnh hưởng của lời dẫn tường minh cho các chiến lược đọc hiểu đến kỹ năng đọc hiểu  tại Khoa Ngoại ngữ, Đại học Thái Nguyên và thái độ của sinh viên đối với kỹ thuật này trong tiết học đọc. Để đạt đựơc mục tiêu nghiên cứu, tác giả đã sử dụng phương pháp phân tích định tính và định lượng, với các công cụ: bài kiểm tra trước và sau, và bảng câu hỏi khảo sát. Sau 10 tuần tiến hành thử nghiệm, kết quả của các bài kiểm tra đọc hiểu và bảng hỏi đã thể hiện rằng lời dẫn tường minh về các chiến lược đọc hiểu giúp sinh viên tăng cường kỹ năng đọc hiểu. Kết quả còn cho thấy lời dẫn tường minh đồng thời giúp sinh viên dường như tự tin hơn với việc học kỹ năng đọc.