Tạp chí Đại học Thủ Dầu Một, S. 42 (2019)

Cỡ chữ:  Nhỏ  Vừa  Lớn

TÍNH GÓC TIẾN ĐỘNG CỦA VẬT TRÊN THẾ HẤP DẪN CẢI TIẾN BẰNG PHƯƠNG PHÁP GIẢI TÍCH

Phan Văn Huấn

Tóm tắt


Thế hấp dẫn cải tiến có dạng tựa – Newton  hay dạng tựa Yukawa  đã được đề xuất bởi nhiều nhà khoa học từ trước đến nay tuy nhiên việc khẳng định hay bác bỏ các thế này vẫn còn nhiều tranh cải. Trong bài báo này chúng tôi đề xuất tính toán góc tiến động của vật khi nó chuyển động trong các thế hấp dẫn cải tiến bằng phương pháp giải tích. Kết quả tính toán cho thấy các góc tiến động là đủ lớn để thực nghiệm quan sát thiên văn có thể khẳng định hay bác bỏ giả thuyết về các loại thế hấp dẫn cải tiến trong trường hấp dẫn hệ Mặt trời.


Toàn văn: PDF

Tạp chí Đại học Thủ Dầu Một, ISSN: 1859-4433