Tạp chí Đại học Thủ Dầu Một, S. 42 (2019)

Cỡ chữ:  Nhỏ  Vừa  Lớn

ẢNH HƯỞNG CỦA MÔI TRƯỜNG NUÔI CẤY LÊN SỰ HÌNH THÀNH QUẢ THỂ NẤM TUYẾT TRÙNG THẢO

Phạm Thị Diệu Thiện, Lê Thị Ngọc, Huỳnh Nhật Toàn, Lê Anh Duy, Nguyễn Thị Ngọc Nhi

Tóm tắt


Kết quả nghiên cứu tác động của môi trường nuôi cấy lên sự hình thành quả thể nấm tuyết trùng thảo (Isaria tenuipes) cho thấy, môi trường hữu cơ thích hợp bao gồm gạo lứt tẻ (tỉ lệ gạo lứt: dịch nước là 1:1,5), saccarose (35g/l ), đậu nành 200g/l, và thời gian thu quả thể nấm cho năng suất cao là 40 ngày. Đây là quá trình sản xuất nấm tuyết trùng thảo bằng môi trường hoàn toàn hữu cơ từ các nguồn nguyên liệu phổ biến và rẻ tiền nhưng vẫn cho năng suất cao. Kết quả này là cơ sở cho quá trình sản suất tuyết trùng thảo trên quy mô lớn.


Toàn văn: PDF

Tạp chí Đại học Thủ Dầu Một, ISSN: 1859-4433