Tạp chí Khoa học Đại học Văn Lang, S. 13 (2019)

Cỡ chữ:  Nhỏ  Vừa  Lớn

VẤN ĐỀ “HÌNH VỊ” VÀ “TỪ” TRONG TIẾNG VIỆT VÀ TRONG PHƯƠNG NGỮ NAM BỘ

Đặng Ngọc Lệ

Tóm tắt


Trên phương diện cấu trúc, ngôn ngữ nào cũng có các cấp độ đơn vị từ “bằng hoặc nhỏ hơn” (£) lập thành một chuỗi hệ thống: “âm vị £ âm tiết £ hình vị £ từ £ ngữ (tổ hợp từ) £ câu,…”. Bài viết này với tiêu đề khảo sát 2 đơn vị “hình vị và từ”, nhưng để làm rõ tính chất 2 đơn vị, cần phải đề cập tới 2 đơn vị £, là “âm vị và âm tiết” và một đơn vị “bằng hoặc lớn hơn” (³) 2 đơn vị này là “ngữ”; mặt khác, 2 đơn vị này sẽ được khảo sát trong thế so sánh với 2 loại hình ngôn ngữ: đơn tiết (tiếng Việt) và đa tiết (tiếng Anh hoặc tiếng Pháp) và trong hệ thống tiếng Việt: tiếng Việt toàn dân và tiếng Việt địa phương (phương ngữ Nam Bộ). Trên cơ sở đó, rút ra những kết luận cho sự trao đổi khoa học ngôn ngữ về bình diện từ vựng - ngữ pháp của tiếng Việt và phương ngữ Nam Bộ

Toàn văn: PDF

Tạp chí Khoa học Đại học Văn Lang, ISSN: 2525-2429