Tạp chí Khoa học Đại học Văn Lang, S. 13 (2019)

Cỡ chữ:  Nhỏ  Vừa  Lớn

KHÔNG GIAN VECTƠ VÀ SỰ HÌNH THÀNH TƯ DUY CẤU TRÚC – HỆ THỐNG TRONG HOẠT ĐỘNG KINH TẾ – KINH DOANH

Nguyễn Văn Lộc

Tóm tắt


Không gian vectơ là khái niệm toán học trừu tượng, sinh viên được làm quen với các mô hình của không gian này ở môn toán bậc phổ thông, do vậy việc hình thành khái niệm không gian vectơ tổng quát hết sức thuận lợi nhờ sử dụng các mô hình cụ thể. Tri thức không gian vectơ cung cấp công cụ giải các bài toán kinh tế – kinh doanh và giúp cho sự hình thành tư duy cấu trúc – hệ thống, một trong các loại hình tư duy quan trọng nhất của con người

Toàn văn: PDF

Tạp chí Khoa học Đại học Văn Lang, ISSN: 2525-2429