Tạp chí Khoa học Đại học Văn Lang, S. 13 (2019)

Cỡ chữ:  Nhỏ  Vừa  Lớn

NÂNG CAO NĂNG LỰC CÁN BỘ QUẢN LÝ GIÁO DỤC TRONG XU THẾ TOÀN CẦU HÓA VÀ HỘI NHẬP QUỐC TẾ

Phạm Thanh Bình

Tóm tắt


Toàn cầu hóa là một xu thế khách quan, tất yếu, chứa đựng trong nó tính chất hai mặt,… Toàn cầu hóa diễn ra không chỉ mạnh mẽ trong các lĩnh vực giáo dục, tài chính, công nghệ mà toàn cầu hóa đang diễn ra khá sôi động trong lĩnh vực văn hóa, giáo dục vừa khẳng định tính đa dạng của các nền văn hóa dân tộc, vừa khẳng định xu hướng hội nhập văn hóa. Bài viết đề cập đến một vài suy nghĩ về việc nâng cao năng lực và đào tạo cán bộ quản lý giáo dục trong xu thế toàn cầu hóa và hội nhập quốc tế. Bài viết nhấn mạnh đến vai trò của các cơ sở đào tạo và các cơ quan sử dụng cán bộ quản lý giáo dục để có một đội ngũ cán bộ quản lý giáo dục đủ về số lượng, giỏi về trình độ và năng lực chuyên môn đáp ứng yêu cầu của thời kỳ hội nhập

Toàn văn: PDF

Tạp chí Khoa học Đại học Văn Lang, ISSN: 2525-2429