Tạp chí Khoa học Đại học Văn Lang, S. 13 (2019)

Cỡ chữ:  Nhỏ  Vừa  Lớn

VAI TRÒ CỦA HỢP TÁC QUỐC TẾ ĐỐI VỚI ĐÀO TẠO NGUỒN NHÂN LỰC CHẤT LƯỢNG CAO Ở CÁC TRƯỜNG ĐẠI HỌC VIỆT NAM - BÀI HỌC KINH NGHIỆM

Pha Phước Hiền

Tóm tắt


Trong xu thế hội nhập toàn cầu hiện nay, xây dựng các trường đại học Việt Nam theo chuẩn mực quốc tế nhằm tạo ra nguồn nhân lực chất lượng cao trở thành một chủ trương lớn của Đảng và Nhà nước, trong đó cần khẳng định vai trò rất trọng yếu không thể thiếu của hợp tác quốc tế. Tuy nhiên, hợp tác quốc tế không có nghĩa là phải sao chép toàn bộ mô hình quản lý và chương trình đào tạo của nước ngoài mà phải xây dựng năng lực nội tại để có một hướng đi phù hợp cho trường mình và đất nước mình, trong đó vai trò của nhà quản lý đại học và học giả trong nước cần được trao những nhiệm vụ và quyền lực một cách hợp lý và công bằng hơn. Những giải pháp này không chỉ giới hạn trong vấn đề nguồn lực tài chính, mà cốt yếu hơn là sự đổi mới cơ chế, phương thức cải cách chính sách, chế độ thu nhập và đặc biệt là vai trò của người thầy

Toàn văn: PDF

Tạp chí Khoa học Đại học Văn Lang, ISSN: 2525-2429