Tạp chí Thông tin Khoa học và Công nghệ, S. 4 (2019)

Cỡ chữ:  Nhỏ  Vừa  Lớn

Nghiệm thu nhiệm vụ KH&CN: "Nghiên cứu, bổ sung và biên soạn lịch sử Hội đồng nhân dân tỉnh Quảng Bình giai đoạn 1945-2011 và hoạt động của Hội đồng nhân dân tỉnh Quảng Bình 2011 - 2016

Hồng Duyên

Tóm tắt


NTNV

Toàn văn: PDF