Tạp chí Thông tin Khoa học và Công nghệ, S. 4 (2019)

Cỡ chữ:  Nhỏ  Vừa  Lớn

Trí tuệ nhân tạo và Blockchain: Công nghệ hàng đầu trong cuộc cách mạng 4.0

Bản tin KNĐMST Bản tin KNĐMST

Tóm tắt


TTNT

Toàn văn: PDF