Tạp chí Thông tin Khoa học và Công nghệ, S. 3 (2019)

Cỡ chữ:  Nhỏ  Vừa  Lớn

Hoạt động của Hội đồng nhân dân tỉnh Quảng Bình giai đoạn 2011-2016

Trương Thị Phương Lan

Tóm tắtToàn văn: PDF