Tạp chí Thông tin Khoa học và Công nghệ, S. 3 (2019)

Cỡ chữ:  Nhỏ  Vừa  Lớn

Hiệu quả cuộc vận động toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam huyện Quảng Ninh

Đặng Văn Huế

Tóm tắt


HQ

Toàn văn: PDF