Tạp chí Thông tin Khoa học và Công nghệ, S. 01 (2019)

Cỡ chữ:  Nhỏ  Vừa  Lớn

- Bộ Khoa học và Công nghệ hỗ trợ tỉnh Quảng Bình thực hiện hai dự án thuộc Chương trình hỗ trợ ứng dụng, chuyển giao tiến bộ KH&CN thúc đẩy phát triển kinh tế- xã hội nông thôn, miền núi, vùng dân tộc thiểu số giai đoạn 2016-2025 – Đ.T - Toàn cảnh giải N

Đ.T Đ.T

Tóm tắt


- Bộ Khoa học và Công nghệ hỗ trợ tỉnh Quảng Bình thực hiện hai dự án thuộc Chương trình hỗ trợ ứng dụng, chuyển giao tiến bộ KH&CN thúc đẩy phát triển kinh tế- xã hội nông thôn, miền núi, vùng dân tộc thiểu số giai đoạn 2016-2025 – Đ.T

- Toàn cảnh giải Nobel 2018 – Theo Bộ KH&CN


Toàn văn: PDF