Tạp chí Thông tin Khoa học và Công nghệ, S. 01 (2019)

Cỡ chữ:  Nhỏ  Vừa  Lớn

- Dự án BIPP: Khởi đầu cho tương lai của các cơ sở ươm tạo doanh nghiệp - Đổi mới tư duy và điều chỉnh đối sách về khởi nghiệp đổi mới sáng tạo phù hợp với xu thế tiến bộ

Bản tin KNĐMST sô 42/2018 Bản tin KNĐMST sô 42/2018

Tóm tắt


- Dự án BIPP: Khởi đầu cho tương lai của các cơ sở ươm tạo doanh nghiệp

- Đổi mới tư duy và điều chỉnh đối sách về khởi nghiệp đổi mới sáng tạo phù hợp với xu thế tiến bộ

Toàn văn: PDF