Tạp chí Thông tin Khoa học và Công nghệ, S. 2 (2018)

Cỡ chữ:  Nhỏ  Vừa  Lớn

Ấn tượng về mô hình nuôi cá chình theo quy trình, công nghệ sản xuất mới

Đặng Văn Huế

Tóm tắt


Ấn tượng về mô hình nuôi cá chình theo quy trình, công nghệ sản xuất mới

Toàn văn: PDF