Tạp chí Thông tin Khoa học và Công nghệ, S. 4 (2018)

Cỡ chữ:  Nhỏ  Vừa  Lớn

Trận chiến bên của biển Nhật Lệ mở màn Quảng Bình kháng Pháp

Hồ Ngọc Điệp

Tóm tắt


Trận chiến bên của biển Nhật Lệ mở màn Quảng Bình kháng Pháp

Toàn văn: PDF