Tạp chí Thông tin Khoa học và Công nghệ, S. 4 (2018)

Cỡ chữ:  Nhỏ  Vừa  Lớn

Xác định hàm lượng COD, BOD5, Nitơ tổng, Phospho tổng, E.coli, Coliform tổng số trong nước sông Gianh

Nguyễn Thị Minh Lợi

Tóm tắt


Xác định hàm lượng COD, BOD5, Nitơ tổng, Phospho tổng, E.coli, Coliform tổng số trong nước sông Gianh

Toàn văn: PDF