Tạp chí Thông tin Khoa học và Công nghệ, S. 4 (2018)

Cỡ chữ:  Nhỏ  Vừa  Lớn

Những vấn đề đặt ra về hỗ trợ đóng tàu mới trong Nghị định số 67/2014/NĐ-CP của Chính phủ ở Quảng Bình

Văn Lạc

Tóm tắt


Những vấn đề đặt ra về hỗ trợ đóng tàu mới trong Nghị định số 67/2014/NĐ-CP của Chính phủ ở Quảng Bình

Toàn văn: PDF