Tạp chí Thông tin Khoa học và Công nghệ, S. 4 (2018)

Cỡ chữ:  Nhỏ  Vừa  Lớn

Phát triển nông nghiệp bền vững gắn với du lịch Homestay

Đặng Thùy Trang

Tóm tắt


Phát triển nông nghiệp bền vững gắn với du lịch Homestay

Toàn văn: PDF