Tạp chí Thông tin Khoa học và Công nghệ, S. 4 (2018)

Cỡ chữ:  Nhỏ  Vừa  Lớn

Hoạt động nghiên cứu và ứng dụng khoa học và công nghệ trong sản xuất nông nghiệp ở tỉnh Quảng Bình

Nguyễn Duy Tân

Tóm tắt


Hoạt động nghiên cứu và ứng dụng khoa học và công nghệ trong sản xuất nông nghiệp ở tỉnh Quảng Bình

Toàn văn: PDF