Tạp chí Thông tin Khoa học và Công nghệ, S. 4 (2018)

Cỡ chữ:  Nhỏ  Vừa  Lớn

Vai trò quảng bá, xúc tiến trong phát triển du lịch Quảng Bình

Đặng Đông Hà

Tóm tắt


Vai trò quảng bá, xúc tiến trong phát triển du lịch Quảng Bình

Toàn văn: PDF