Tạp chí Thông tin Khoa học và Công nghệ, S. 4 (2018)

Cỡ chữ:  Nhỏ  Vừa  Lớn

Áp dụng hệ thống ISO điện tử - Giải pháp để xây dựng chính quyền điện tử

Phan Thanh Nghiệm

Tóm tắt


Áp dụng hệ thống ISO điện tử - Giải pháp để xây dựng chính quyền điện tử

Toàn văn: PDF