Tạp chí Thông tin Khoa học và Công nghệ, S. 3 (2017)

Cỡ chữ:  Nhỏ  Vừa  Lớn

Ứng dụng công nghệ nhằm nâng cao hiệu quả canh tác cây cao su ở Quảng Bình trong giai đoạn hiện nay

Trần Thanh Hải

Tóm tắt


Ứng dụng công nghệ nhằm nâng cao hiệu quả canh tác cây cao su ở Quảng Bình trong giai đoạn hiện nay

Toàn văn: PDF