Tạp chí Khoa học, S. 47 (2013)

Cỡ chữ:  Nhỏ  Vừa  Lớn

Nghiên cứu điều kiện nuôi cấy thích hợp để chủng Aspergillus terreus Đ1 phân lập từ rừng ngập mặn Cần Giờ sinh tổng hợp chất kháng sinh

Trần Thị Minh Định, Trần Thanh Thủy

Tóm tắt


Từ 58 chủng nấm sợi phân lập được từ rừng ngập mặn Cần Giờ, đã tuyển chọn được chủng nấm sợi Đ1 có hoạt tính kháng sinh mạnh. Kết quả giải trình tự gen 28S rRNA cho thấy chủng Đ1 thuộc loài Aspergillus terreus. Các điều kiện nuôi cấy thích hợp cho chủng này sinh tổng hợp chất kháng sinh đã được khảo sát và xác định.

Toàn văn: PDF

Tạp chí của Trường Đại học Sư phạm Thành phố Hồ Chí Minh ; ISSN: 1859 -3100