Tạp chí Khoa học, S. 47 (2013)

Cỡ chữ:  Nhỏ  Vừa  Lớn

Ảnh hưởng của mật độ nuôi lên tốc độ sinh trưởng và tỉ lệ sống của cá Khoang cổ cam trưởng thành Amphiprion percula (Lacépède, 1802)

Trần Thị Lệ Trang, Trần Văn Dũng

Tóm tắt


Nghiên cứu được thực hiện với 4 nghiệm thức (1, 2, 3 và 4 con/l) nhằm tìm ra mật độ nuôi thích hợp cho cá Khoang cổ cam trưởng thành. Kết quả cho thấy, cá được nuôi ở mật độ 1 và 2 con/l đạt SGR, chiều dài toàn thân và tỉ lệ sống cao nhất (0,67%/ngày; 37,66 mm; 100% và 0,57%/ngày; 35,23 mm; 100%), tiếp theo là nuôi ở 3 con/l (0,40%/ngày; 31,93 mm; 87,78%) và thấp nhất là ở 4 con/l (0,19%/ngày; 28,20 mm; 74,17%); (p < 0,05). Như vậy, mật độ 2 con/l đảm bảo tốc độ sinh trưởng, tỉ lệ sống và hiệu quả kinh tế trong nuôi cá Khoang cổ cam trưởng thành.

Toàn văn: PDF

Tạp chí của Trường Đại học Sư phạm Thành phố Hồ Chí Minh ; ISSN: 1859 -3100