Tạp chí Khoa học, S. 47 (2013)

Cỡ chữ:  Nhỏ  Vừa  Lớn

Đánh giá điều kiện tự nhiên phục vụ phát triển du lịch sinh thái khu vực vườn cây ăn trái Lái Thiêu, Bình Dương

Nguyễn Thị Hiển

Tóm tắt


Bình Dương là địa phương có nhiều lợi thế về tài nguyên du lịch. Tuy nhiên, sự phát triển của du lịch tỉnh Bình Dương trong thời gian qua chưa thực sự tương xứng với tiềm năng đã có. Nội dung bài báo đề cập đến việc đánh giá điều kiện tự nhiên phục vụ phát triển du lịch sinh thái ở khu vực vườn cây ăn trái Lái Thiêu, tỉnh Bình Dương; từ đó đề xuất giải pháp nhằm thúc đẩy sự phát triển du lịch trên địa bàn nghiên cứu, đồng thời góp phần vào sự phát triển du lịch của tỉnh Bình Dương trong tương lai

Toàn văn: PDF

Tạp chí của Trường Đại học Sư phạm Thành phố Hồ Chí Minh ; ISSN: 1859 -3100