Tạp chí Khoa học, S. 47 (2013)

Cỡ chữ:  Nhỏ  Vừa  Lớn

Xác định hàm lượng lân trong đất ở Nông trường cao su Nhà Nai, Bình Dương bằng phương pháp trắc quang

Trần Thị Lộc

Tóm tắt


Trong bài báo này, chúng tôi sử dụng phương pháp trắc quang với thuốc thử axit ascorbic làm tác nhân khử để xác định hàm lượng lân dễ tiêu và lân tổng số trong đất ở Nông trường cao su Nhà Nai, Bình Dương. Qua đó đánh giá được mức độ lân trong đất ở Nông trường.

Toàn văn: PDF

Tạp chí của Trường Đại học Sư phạm Thành phố Hồ Chí Minh ; ISSN: 1859 -3100