Tạp chí Khoa học, S. 47 (2013)

Cỡ chữ:  Nhỏ  Vừa  Lớn

Tổng hợp một số dẫn xuất của [(benzimidazol-2-yl)sulfanyl]acetamide

Nguyễn Tiến Công, Phạm Xuân Phú

Tóm tắt


1H-Benzo[d]imidazole-2-thiol hay 2-mercaptobenzimidazole được tạo thành qua phản ứng giữa ortho-phenylendiamine và carbon disulfide khi có mặt potassium hydroxide. 2-Mercaptobenzimidazole được chuyển hóa lần lượt thành bốn dẫn xuất của [(benzimidazol-2-yl)sulfanyl]acetamide qua phản ứng với các chloroacetamide tương ứng. Cấu trúc của các hợp chất tổng hợp được xác nhận qua phổ IR và 1H-NMR. Các amide thu được không thể hiện hoạt tính kháng vi sinh vật kiểm định.

Toàn văn: PDF

Tạp chí của Trường Đại học Sư phạm Thành phố Hồ Chí Minh ; ISSN: 1859 -3100