Tạp chí Khoa học, S. 47 (2013)

Cỡ chữ:  Nhỏ  Vừa  Lớn

Nhóm đối đồng điều của các đại số Lie toàn phương cơ bản

Dương Minh Thành

Tóm tắt


Trong bài báo này, chúng tôi mô tả nhóm đối đồng điều và tính toán số chiều của nó đối với các đại số Lie toàn phương cơ bản đã được phân loại trong [5]. Công việc này được tiến hành theo hai cách: tính toán toán tử đối bờ và mô tả không gian các đạo hàm phản xứng.

Toàn văn: PDF

Tạp chí của Trường Đại học Sư phạm Thành phố Hồ Chí Minh ; ISSN: 1859 -3100