Tạp chí Khoa học, S. 47 (2013)

Cỡ chữ:  Nhỏ  Vừa  Lớn

Môđun tựa tự do trên miền Dedekind

Mỵ Vinh Quang

Tóm tắt


Môđun phân tích được thành tổng trực tiếp các môđun cyclic được gọi là môđun tựa tự do. Lớp các môđun tựa tự do là mở rộng của lớp các môđun tự do. Bài báo này giới thiệu một số kết quả về các môđun tựa tự do trên miền Dedekind. Các kết quả này là sự mở rộng một số kết quả về nhóm Abel và môđun trên miền các ideal chính.

Toàn văn: PDF

Tạp chí của Trường Đại học Sư phạm Thành phố Hồ Chí Minh ; ISSN: 1859 -3100