Tạp chí Pháp luật và Thực tiễn, S. 38 (2019)

Cỡ chữ:  Nhỏ  Vừa  Lớn

XỬ LÝ TÀI SẢN THẾ CHẤP BẢO ĐẢM THỰC HIỆN HỢP ĐỒNG TÍN DỤNG

Lê Minh Thành

Tóm tắt


Hợp đồng tín dụng được xác lập giữa các ngân hàng thương mại và các thương nhân để tạo nguồn vốn thúc đẩy các hoạt động kinh doanh, dịch vụ. Để đảm bảo thực hiện nghĩa vụ theo hợp đồng, các bên thỏa thuận những biện pháp bảo đảm. Trong nhiều trường hợp hợp đồng tín dụng không được thực hiện đúng hoặc đầy đủ cần phải xử lý tài sản bảo đảm. Tuy nhiên, thực tế việc xử lý còn gặp nhiều khó khăn. Bài viết đánh giá các quy định của pháp luật hiện hành, chỉ ra những vướng mắc trong quá trình xử lý và đưa ra một số giải pháp hoàn thiện pháp luật về xử lý tài sản thế chấp đảm bảo thực hiện hợp đồng tín dụng.


Toàn văn: PDF