Chi tiết về Tác giả

Khánh Vinh, Võ

  • S. 1 (2012) - KHOA HỌC XÃ HỘI
    Về Chiến lược phát triển Học Viện Khoa học xã hội giai đoạn 2011-2020
    Tóm tắt  PDF


Nhân lực Khoa học Xã hội; ISSN: 0866-756X