Chi tiết về Tác giả

SIBOUNHEUANG, Thanong Sone

  • S. 5 (2013) - NGHIÊN CỨU QUỐC TẾ
    PHÁT TRIỂN NHÂN LỰC THÔNG TIN – THƯ VIỆN VÀ MỘT SỐ VẤN ĐỀ ĐẶT RA TRONG PHÁT TRIỂN NGUỒN LỰC THÔNG TIN THƯ VIỆN TẠI LÀO HIỆN NAY
    Tóm tắt  PDF


Nhân lực Khoa học Xã hội; ISSN: 0866-756X