Chi tiết về Tác giả

MINH ĐỨC, TRẦN

  • S. 4 (2013) - KHOA HỌC XÃ HỘI
    XÂY DỰNG THUẾ SUẤT THUẾ THU NHẬP CÁ NHÂN BẢO ĐẢM NGUYÊN TẮC CÔNG BẰNG
    Tóm tắt  PDF


Nhân lực Khoa học Xã hội; ISSN: 0866-756X