Chi tiết về Tác giả

HỮU ÁI, TRẦN

  • S. 1 (2012) - KHOA HỌC XÃ HỘI
    Tác động của năng lực lãnh đạo đến sự thỏa mãn công việc của nhân viên
    Tóm tắt  PDF


Nhân lực Khoa học Xã hội; ISSN: 0866-756X