Chi tiết về Tác giả

HỒNG MẠNH, PHẠM

  • S. 4 (2013) - KHOA HỌC XÃ HỘI
    Đào tạo nhân lực phục vụ cho phát triển nông nghiệp, nông thôn ở Việt Nam hiện nay
    Tóm tắt  Không đề


Nhân lực Khoa học Xã hội; ISSN: 0866-756X